TROY precio por onza $1,492.98
TROY precio por onza Fr2,538.07
DÓLAR TARIFA: Fr1.70