TROY precio por onza $1,729.92
TROY precio por onza Fr2,940.86
DÓLAR TARIFA: Fr1.70