TROY precio por onza $1,286.85
TROY precio por onza Fr712,787.50
DÓLAR TARIFA: Fr553.901