TROY precio por onza $1,475.64
TROY precio por onza Fr2,508.59
DÓLAR TARIFA: Fr1.70