TROY precio por onza $1,184.68
TROY precio por onza Fr682,233.95
DÓLAR TARIFA: Fr575.880365