TROY precio por onza $1,269.42
TROY precio por onza Fr713,832.97
DÓLAR TARIFA: Fr562.330017