TROY precio por onza $1,321.36
TROY precio por onza Fr2,272.74
DÓLAR TARIFA: Fr1.72