TROY precio por onza $1255.2700
TROY precio por onza Fr735214.14954
DÓLAR TARIFA: Fr585.702