TROY precio por onza $1,311.15
TROY precio por onza Fr2,215.84
DÓLAR TARIFA: Fr1.69