TROY precio por onza $1,254.06
TROY precio por onza Fr695,501.68
DÓLAR TARIFA: Fr554.6