TROY precio por onza $1,284.42
TROY precio por onza Fr716,401.95
DÓLAR TARIFA: Fr557.763