TROY precio por onza $1,787.66
TROY precio por onza Fr1,039,609.99
DÓLAR TARIFA: Fr581.547941