TROY precio por onza $1,734.78
TROY precio por onza Fr3,209.34
DÓLAR TARIFA: Fr1.85