TROY precio por onza $1,619.42
TROY precio por onza Fr2,704.43
DÓLAR TARIFA: Fr1.67