TROY precio por onza $1,311.15
TROY precio por onza Fr2,255.18
DÓLAR TARIFA: Fr1.72