TROY precio por onza $1,332.56
TROY precio por onza Fr711,493.75
DÓLAR TARIFA: Fr533.929993