TROY precio por onza $1,492.15
TROY precio por onza Fr2,536.66
DÓLAR TARIFA: Fr1.70