TROY precio por onza $1,222.56
TROY precio por onza Fr694,646.30
DÓLAR TARIFA: Fr568.189942