TROY precio por onza $1,767.59
TROY precio por onza Fr3,022.58
DÓLAR TARIFA: Fr1.71