TROY precio por onza $1,244.93
TROY precio por onza Fr715,436.06
DÓLAR TARIFA: Fr574.679746