TROY precio por onza $1,324.03
TROY precio por onza Fr705,244.58
DÓLAR TARIFA: Fr532.65